OPIEKA PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO JAKO DYSTRYBUTOR, AGENT LUB POŚREDNIK

WSZYSTKIE BRANŻE

Agent / pośrednik

Niezbędny zakres opieki prawnej w życiu zawodowym każdego przedsiębiorcy działającego jako dystrybutor, agent, broker, reseller, dealer, pośrednik, sprzedawca itp. Świadczenie pomocy prawnej realizowane jest przez Centrum Pomocy Prawne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obejmuje: a) świadczenia usługi 24h Infolinii Prawnej, b) udzielania porad prawnych, c) przygotowania i dostarczenia drogą elektroniczną dokumentów prawnych dla klienta. Świadczenia pomocy prawnej nie podlegają limitowaniu. Pomoc prawna obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające prawu polskiemu, wyłącznie w zakresie następujących spraw:

 • Prawo gospodarcze (pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa transportowego, prawa materialnego administracyjnego, prawa telekomunikacyjnego i innych),
 • Prawo cywilne (pomoc prawna Przedsiębiorcy w sporach cywilnych i przy tworzeniu i redagowaniu umów cywilnych nazwanych),
 • Prawo pracy (pomoc prawna Przedsiębiorcy w sporach z pracownikami, redagowanie pism z zakresu prawa pracy),
 • Dochodzenie roszczeń z deliktów (ochrona Przedsiębiorcy w przypadku szkody w przedsiębiorstwie),
 • Prawo spółek handlowych (pomoc prawna przy zakładaniu, rejestrowaniu, przekształcaniu, łączeniu i sprzedaży spółek prawa handlowego),
 • Prawo podatkowe w zakresie ordynacji podatkowej, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego,
 • Prawo umów gospodarczych (pomoc prawna w zakresie umów handlowych wykraczających poza umowy nazwane z Kodeksu cywilnego,
 • Prawo wykroczeń, w tym prawo wykroczeń w ruchu drogowym (pomoc prawna w zakresie utraty prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz postępowań mandatowych,
 • Ochrona danych osobowych (pomoc prawna w zakresie obowiązków Przedsiębiorcy ochrony danych osobowych pracowników, kontrahentów, przygotowanie polityki ochrony danych osobowych),
 • Zagadnienia prawne związane z Dyrektywą IDD (Insurance Distribution Directive),
 • Ochrona prawna w zakresie czynności agencyjnych,
 • Umowy agencyjne, umowy zlecenia oraz umowy dystrybucyjne.