Nabywcy końcowi

pakietów ofertowych ESKALA

reprezentujący interesy własne

gospodarstwo domowe

14,2 mln gospodarstw domowych funkcjonuje w Polsce

obrazek

9,4 mln (66%) w miastach

obrazek

4,8 mln (34%) na wsi

Biznesowo koncentrujemy się na 60% tej populacji, pozostałych po odrzuceniu skrajnych kwintyli (min i max). To zbiór obejmujący łącznie 8,5 mln  gospodarstw domowych.

Nie klient indywidualny, ale właśnie gospodarstwo domowe.
Taka optyka pozwala na uwzględnienie wydatków i potrzeb wszystkich osób żyjących w konkretnym gospodarstwie domowym. Jedno- lub wieloosobowym, jedno- lub wielopokoleniowym. Tworzonym przez rodzinę lub wolny związek o ustabilizowanym poziomie dochodów i określonej specyfice potrzeb. Każdy zakup czy wydatek wpłynie na budżet tego gospodarstwa, bo właśnie z budżetu tego gospodarstwa domowego zostanie sfinansowany. Nie z budżetu dziadka czy babci, nie z budżetu ojca lub mamy, nie z budżetu syna albo córki bądź budżetu partnera czy partnerki. On zostanie sfinansowany z budżetu jakim dysponuje to konkretne gospodarstwo domowe.

Tworząc pakiety ofertowe kierujemy się wiedzą wynikającą z analizy struktury wydatków i poziomów dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych wyznaczających pośrednio popyt na określone produkty i usługi. Te produkty i usługi są komponentami naszych pakietów. W łączeniu tych komponentów komplementarnych i/lub suplementarnych dostrzegamy sens biznesowy i wartość dodaną zarówno dla tej grupy nabywców jak i dla dostawców i dystrybutorów. Tworząc przeznaczone dla gospodarstw domowych pakiety uwzględniamy fakt ich silnego zróżnicowania m.in. pod względem geograficznym, zawodowym, kulturowym, liczebności, średniego wieku, dzietności, struktury wydatków i poziomu dochodu rozporządzalnego.

mikro, mała lub średnia firma

2 miliony firm działa w Polsce, w tym:

obrazek

96,0% mikroprzedsiębiorstwa

(1,9 mln), z 3,9 mln pracowników

obrazek

3,0% małe przedsiębiorstwa

(57 tys.), z 1,2 mln pracowników

obrazek

0,8% średnie firmy

(15,5 tys.), z 1,6 mln pracowników

Biznesowo koncentrujemy się na najliczniejszej grupie - mikroprzedsiębiorstwach. Mówiąc precyzyjniej - na 60% tej populacji, pozostałych po odrzuceniu skrajnych kwintyli (min i max). To zbiór obejmujący łącznie 1,1 mln firm zatrudniających 2,3mln pracowników, bezpośrednio związanych z ~1,5 mln gospodarstw domowych.

Zaś zbiór wyznaczony z całej populacji MŚP identyczną metodą obejmuje łącznie: 1,2 mln firm, 4mln pracowników i 2mln gospodarstw domowych, których budżety są bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem tych firm.

Nie tworzymy jednak jednej uniwersalnej oferty pakietowej dla całej zbiorowości MŚP. Jest nazbyt zróżnicowana. Tworząc dedykowane pakiety uwzględniamy specyfikę branżową, lokalizacje, realia rynkowe, rentowność i wiele innych parametrów. Uwzględniamy też potrzeby i potencjał nabywczy pracowniczych gospodarstw domowych. Wykorzystując zbliżenia branżowe (podobne potrzeby) tworzymy dedykowane portale zakupowe. Nie jeden wspólny dla 1,2 mln firm, ale kilka może kilkanaście dla wybranych branż, dla których uda nam się stworzyć ofertę z atrakcyjną wartością dodaną dla nabywców końcowych i odpowiednio zorganizowanym przekazem. Ofertę, za którą przyjmiemy odpowiedzialność.

reprezentujący interes grupowy

izby branżowe, związki i organizacje zawodowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, kluby

To sformalizowane podmioty o charakterze integrującym, reprezentujące interes grupowy, skupiające firmy lub osoby wokół wspólnych celów bądź idei. Członkostwo w nich wiąże się zwykle z koniecznością opłacania składki członkowskiej. Podmiot taki, jako naturalny reprezentant interesów grupy, dobrze zna lub może łatwo zidentyfikować specyficzne potrzeby członków. Potrzeby związane nie tylko z życiem zawodowym, ale też z życiem prywatnym lub czasem wolnym. Docelowi adresaci oferty mieszanej łączącej pakiety dla firm i dla gospodarstw domowych.

Rywalizując z konkurencyjnymi podmiotami o zaufanie i lojalność członków lub realizując swe zobowiązania (np.: statutowe) wobec członków grupy często poszukują atrakcyjnej wartości dodanej, również pozastatutowej. To klasyczni przedstawiciele nabywców działających w modelu zakupów grupowych, pozwalającym zwykle na uzyskanie specjalnych, dopasowanych i atrakcyjnych ofert oraz upustów cenowych.

Przykłady: izby branżowe, cechy rzemieślnicze, związki i organizacje zawodowe, spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje, kluby, portale społecznościowe, zamknięte fora lub grupy dyskusyjne itp.

społecznicy, aktywiści i liderzy opinii w społecznościach lokalnych

W każdym środowisku lokalnym funkcjonują osoby o zacięciu społecznikowskim, wyróżniające się aktywnością i zdolnością do aktywizacji najbliższego otoczenia. Zawsze pełne pomysłów, nieustępliwe w dążeniu do celu. Cieszące się szacunkiem dalszych i bliższych sąsiadów. Z ich zdaniem liczy się większość społeczności, poważnie traktując ich opinie. To zwykle animatorzy aktywności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, sportowej, integrujących działań społeczno-użytecznych, promotorzy zdrowego trybu życia itp.

Przykłady: Szkoła, Dyrektor lub Nauczyciel, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Harcerstwo, Sołtys, Rada Sołecka, Rada Osiedla, Rada Gminy, Parafia, Proboszcz lub Wikary, Rada Parafialna, Koło Gospodyń Wiejskich, Przychodnia, Lekarz lub Położna lub Pielęgniarka, Apteka, Biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury itp.