Roczna abonamentowa opieka prawna dla lekarzy

praktyka lekarska i stomatologiczna

Życie zawodowe lekarza

Lekarz bądź dentysta prowadząc własną praktykę lekarską lub będąc w niej tylko zatrudnionym - narażony jest na wiele ryzyk i zadziwiających zwrotów akcji w codziennych kontaktach z pacjentem i otoczeniem w życiu zawodowym. Stąd nasza oferta unikalnego pakietu 24h opieki prawnej zawierająca poniższy komplet praw:

 • Ochrona prawna w życiu zawodowym lekarza – ochrona przed roszczeniami pacjentów;
 • Prawo działalności leczniczej – formy prowadzenia działalności leczniczej, zakresy obowiązków lekarza, obowiązki związane z prawami pacjenta;
 • Sprawy prawne związane z prawem wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
 • Spory z NFZ w zakresie kar umownych;
 • Spory z Pracodawcą w zakresie praw pracowniczych lekarza;
 • Ochrona prawna lekarza i lekarza dentysty w zakresie dokumentacji medycznej;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pacjentów;
 • Prawo gospodarcze (pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa transportowego, prawa materialnego administracyjnego, prawa telekomunikacyjnego i innych);
 • Prawo cywilne (pomoc prawna Przedsiębiorcy w sporach cywilnych i przy tworzeniu i redagowaniu umów cywilnych nazwanych);
 • Prawo pracy (pomoc prawna Przedsiębiorcy w sporach z pracownikami, redagowanie pism z zakresu prawa pracy);
 • Prawo spółek handlowych (pomoc prawna przy zakładaniu, rejestrowaniu, przekształcaniu, łączeniu i sprzedaży spółek prawa handlowego);
 • Prawo podatkowe w zakresie ordynacji podatkowej, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego;
 • Prawo umów gospodarczych (pomoc prawna w zakresie umów handlowych wykraczających poza umowy nazwane z Kodeksu cywilnego);
 • Prawo wykroczeń, w tym prawo wykroczeń w ruchu drogowym (pomoc prawna w zakresie utraty prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz postępowań mandatowych);
 • Ochrona danych osobowych (pomoc prawna w zakresie obowiązków Przedsiębiorcy ochrony danych osobowych pracowników, kontrahentów, przygotowanie polityki ochrony danych osobowych).

Życie prywatne lekarza

Życie prywatne lekarza, funkcjonowanie jego rodziny i jego gospodarstwa domowego nie różni się niczym od reszty gospodarstw domowych statystycznych Kowalskich. Stąd polecamy zakup jednego z pakietów opracowanych dla gospodarstw domowych.